آسمون عشق

توآسمون شب مون
چشمک یه ستاره نیست
توپهنه آبی عشق
پروازی از پرنده نیست
میون قلب خسته مون
نوراُمیدی هم که نیست
تو چشمای غم زده مون
برق یه عشق تازه نیست !
واسه پاهای خسته مون
پیدانمیشه کوره راه!
میدونم که گم شده ایم
اگه نباشی تو پناه !
***
چشما اگه روهم میآد
غصه ها که سَرنمی آد!
تصویر مثل ماه تو
مهمون میشه تو لحظه !

https://www.academytaraneh.com/4326کپی شد!
1310
۲