گریز لحظه ها

    به بــختم پشت پا می زنم امـشب
    میـــخوام غــوغا کنم من بـا تــــرانه
    میخوام عاشقی یامو خـوب بـبینی
    نــگی هــزیـون میگی بــازم بـــهانه

    بــذار یــادم بــره یـه روزکــی بــودم
    آره هــر چــی بودم یه ساده بـودم
    میــدیـدم میدی دل به هــر غــریـبه
    ولــی تُــو عشق تـــو دیــوونه بودم

    هــنوز مونــدم تــوی لــحظــه دیــدار
    هـمون روزای مــا پـــیش خــدامــون
    یـادم میاد باز اون عهدی که بستیم
    تــا زنــده ایــم نــشه جــدا دلامـــون

    ولــی حــالا بــبین کــجای عشقیم
    کـــنارمون فــقط یــه سایــه مونده
    مـــا تــنها شدیــم از خاطره هامون
    کــه دیگه واسه مون نــایی نمونده

    مــن و تــو تُــو گــریــز از لــحظه هاییم
    حــقیــقت واسمون رنـــگی نــداره
    میدونیم عاشقی قــسمت ما نیست
    بــه جــز رفــتن نـــمونده راه چــاره

    “امیرحسین”

 

https://www.academytaraneh.com/4290کپی شد!
914
۵