دیگه عاشق نمیمنم

میخوام این عشق و بریزم لب دریا سوی راهِش

دیگه عاشق نمیمونم یه ستاره جون پناهش

حتا از ستاره عشق،دیگه چیزنمی چینم

آره دیگه بسه مردن،چش براهش نمی شینم

تو برو سفر عزیزم!! این که دل تنگی نداره

دل من که عاشقت نیس،نه دیگه کم نمیاره

دلی رو که داده بودم میبینی که پس میگیرم

آخه ارزشی نداره واسه کی برم بمیرم ؟؟!!!

حالا توبرو جهنم،عاشقی دیگه تموم شد

فقط این دل شکسته م ساده پای تو حروم شد

https://www.academytaraneh.com/4239کپی شد!
840
۲۲