ولم کنید

توروخداولم کنید که درب وداغونه دلم

خرابم امشب ،ازخودم ازعاشقی خونه دلم

لحظه ی گریه کردنام هیچکی به دادم نرسید

ولم کنید که زندگیم به آخر قصه رسید

دور و برم کسی نیاد من دیگه آدم نمیشم

اینروزا با غم راحتم مدتیه میاد پیشم

نمیدنم چی شد یهو دنیا خراب شد رو سرم

دنیا عزا گرفت برام باید که ازاینجا برم

غرور من رفته به باد گلایه دارم از خودم

گلایه دارم از خودم رو سادگیم عاشق شدم

دلم گرفته شاکی ام از همه سیرم بخدا

اینجا دیگه جاندارم یه روزی میرم بیصدا

یه روزی میرم بیصدا

https://www.academytaraneh.com/4198کپی شد!
1072
۳۷