تو تحویل منی

توتحویل منی
بازم عید اومد ونیستی کنارم
دارم این لحظه هارو کم میارم
کنار هفتا سین سفره عید
یه سین از سبزی یاد تو دارم
صدای تیک وتاک قلب خسته
تو تحویل منی من شک ندارم
دلم ماهی شده تو تنگ سینه
یه سال دیگه باز چشم انتظارم
یه سال سیصدوچند روزه دیگه
تمومش کن دیگه طاقت ندارم

بازم کنار پنجره نشسته ام به انتظار
زمستونم تموم شد ورسیده نوبت بهار
بازم میون این اتاق منم وقاب عکس تو
چه جوری باورم بشه که باز رسیده سال نو

https://www.academytaraneh.com/41902کپی شد!
1235
۴۴