برائت شاعری مرده

شاعری مرده که ز برائتِ درون

بی مجال اندیشه به روزگارِ نگون

رد پای سایه ها رو می دید بروی بوم

، حبابِ شیشه ای روزگارشو شکوند

از این نویسنده بیشتر بخوانید: