غــرق تــو

عـــــطر ِ گـرمِــت رو لــباسم ، داره ِ دلـتـنگی مــیاره
تــازه از تــنِت گــذشتم ، امــا ایــن چــشام مــیـباره

من هنـوز مـات ِ نـگاتم ، عشقو تـوُ چـشات مـیبینم
زنــده میشم از وجـودت ، بـا یـه بــوسه بـاز مـیمیرم

آره خـوبم خـوب ِ هستی ، تــو رو دارم تـوی ِ آغوش
من پُــر از آتـیش و تُندی ، تو ببار از تـو شه خاموش

یـه تـَـلاطُـمَم تُـو دریــا ، مـوجـی کـه پـایــوون نـــداره
میـرسم بــه ساحـل تــو ، شـوقی که درمون نـــداره

وقتی هستی خوبـه حالم ، غــرق تــو شدن یــه راهِ
بــودنـت از جـنس خــوبی ، ایــن تـــرانـ ـه  یـه گـــواهِ

 

https://www.academytaraneh.com/4107کپی شد!
982
۱۴