یادگاری…

 عطره تو دوباره پیچید
تو تموم خاطراتم
تو برو خدا بهمرات
من همینجا چشم براتم
من همین گوشه میمونم
لای سطرای ی دفتر
گم میشم تو خاطراتت
میدونم میای تو آخر
رج به رج اسم قشنگت
میشینه رو نقشه جونم
لعنتی،بغض نبودت
نمیذاره ک بخونم
پنجره بازه هنوزم
تا هوات بیاد تو خونه
یادته چقد میگفتم
من دوست دارم دیوونه؟
برو اما یاده من باش
مث اون روز و شبایی
که گذشتن مث بادو
خاطرش موند یادگاری

از این نویسنده بیشتر بخوانید: