خیلی وخته …

خیلی وخته که رفتی

خیلی وخته که مردم

اما هنوز یادت رو

از خاطرم نبردم

خیلی وخته که رفتی

خیلی وخته دیوونم

من این سکوت سردو

از رفتنت میدونم

خیلی وخته که رفتی

خیللی وخته که مردم

اما عطر موهاتو

از خاطرم نبردم

یه عمر تازه میخوام

تاواسه تو بمیرم

توی یه رویای نو

دستاتو من بگیرم

هنوز پشت پنجره

دارم میبینم میری

داری توی ذهن من

آروم آتیش میگیری

هنوز دلم اسیره

ببین دستام میلرزه

دلم میخواد ببینم

تور واسه یه لحظه

خاطرات خودت رو

از پیش من برندار

با این که سخته ولی

تو رو خدا نگهدار

از این نویسنده بیشتر بخوانید: