اگه تونستی کن فرار

 

شاید که غصه داری؟

پا رو دلت میذاری؟…
من میدونم ،یه روز میآد
اُون کسی که، دلت میخواد
میآد و، پیشت میشینه
عشقو، تو چشمات می بینه
میآد ویه ، عشقه باهاش
دنیائی حرفه ، رولباش
وقتی که دید ، عاشقشی
توهرکجائی، باهاشی
دلِت که اُفتاد ، زیرپاش
عاشق شدی به اون نگاش
مِدارو، وقتی بسته دید
چشمات و، وقتی خسته دید
خسته که شد، زِ خنده هات
غَم و که دید توی نگات
بُغض ، که شکست توی صدات
اشگ که نشست توی چشات
بِه ت میگه ، عاشقی بَسه
عِشق نیست که این ، یه هوسه
اُونوقت بگوتوبا دلت ،
یه قدمی باهات بیاد
اگه رمق مونده به پات ؟
اگه دلی نیست زیر پات !

https://www.academytaraneh.com/4087کپی شد!
1010
۹