دیوار عشق

 

به نام خدا
امید من به عشـــــق توست
به عشق خـــود  حــیاتم ده
بســـوزان درد و هجــرت را
به وصـــل خود ثــــــباتم ده
غمـــی دیوار بیـــــــن ماست
بیا این غصـــــــــــه را بردار
نجــــــاتم ده از این مـــحبس
بیـــا تــــــــــــــردید را بگذار
رهـــایــــم کن از این وحشت
از ایـــن اوهـــــــام تلخ و پیر
طلــــوعــــــــــــی ارمغانم ده
رهــایـــــــم کن از این زنجیر
هـــمیـــــشه در مصاف عشق
شهـــامت رخــــــش می دارد
هـــراســـــــی از نبودن نیست
رشـــادت دانـــــــــــه می کارد
دریـــغ از دل ســـــــــــپردنها
از ایـــن بی تابــــــــی پر شور
کسی سالم نمـــــــــــــی ماند
در این بن بست ســرد و کور
بیا این پرده ویـــــــــــران کن
رها کن سر ســــــــــــپردن را
حباب عشــــــــــــــق را بردار
برای فتح عشـــــــــــــــق ما

ترانه سرا رشاد عقیلی

www.reshadaghili.blogfa.com

 

https://www.academytaraneh.com/4066کپی شد!
959
۵