بچگی

امروز تمام من پر  از درد شده 

 

دستان نحیف کوچکم سرد شده 

 

برگرد و به این بچگی ام طعنه نزن 

 

بی عشق تو غصه های من مرد شده 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: