عیدانه

عیدانه
بیادروباره دل رو خونه تکونی کنیم
روزای زندگی رو غرق جوونی کنیم
غبارغم بگیریم ازرو دلای خسته
نوید شادی بدیم به قلبای شکسته
بیا که بذر مهر ُبین دلا بپاشیم
دعا کنیم که هیچ وقت اسیر غم نباشیم
هفت سین مهربونی تو خونه ها بذاریم
گل صفا ودوستی توباغچه ها بکاریم
بیاکه عاشقی رو توخونه مهمون کنیم
شبای تارُ پراز، آینه وشمدون کنیکم
بیاکه که رخت صدق وعشق و صفا بپوشیم
نقل محبت بدیم شهد طرب بنوشیم
از شیشه دلامون کینه رو پاکش کنیم
بدی رو دور بریزیم یه گوشه خاکش کنیم
لباس دشمنی رو چند شبی در بیاریم
گل عشق ومحبت تو گلدونا بذاریم

https://www.academytaraneh.com/40048کپی شد!
957
۱۴