نرگس چشمات

اَقاقیای باغچه
رنگ تورو، گرفتن
به انتظارت موندن
بوی تورو ، گرفتن
نرگس ای ، تو ایون
هنوزم چشم براتَن
شاید غم و چال کنن
منتظر نگاتَن
دیگه چیزی ندارم ،
واسه نثار عشقت
مونده یه جوُن تنها
اُونم میدم ، به راهت
برای روی ماهت
بدیدن نگاهت

https://www.academytaraneh.com/3935کپی شد!
893
۷