خیانت

مث یه بشکۀ باروت،فقط یه شعله کم دارم

دارم ذهنترو میخونم،که از این عشق بیزارم

چشات دارن بهم میگن،که قلبت با یکی دیگس

خیال کردی دلم بنده،به حرفی که لبات میگس؟

داری میگی دوسِت دارم،دیگه بس کن دوروییتو

دیگه بسه سیا بازی،تموم کن بذله گوییتو

شنیدی از قدیم گفتن،که چاه کن جاش ته چاهه

دروغات آخرش اینه،مسیرت رو به بیراهه

میشه از رنگو روت فهمید،گرفتی که تهش اینه

دیگه پس زحمتو کم کن،فضا بدجوری سنگینه

فقط اینو بدون فردا،خیانت مثل یه بومرنگ

به سمتت آخرش میاد،به شکل حیله و نیرنگ

https://www.academytaraneh.com/3921کپی شد!
1133
۲۷