باهم تا خاطره

صدای شعــــــــر من و تو
توی گـــــــــوش خاطراته
دو تا چشم عاشــــــــق من
مثه سایه هم باهـــــــــــاته

یاد روز های گذشــــــــــته
بیقرار و خســــــــته بودیم
چینی بودن غــــــــــــم رو
پیش هم شکســـــــته بودیم

حالا من مــــــوندم و یادت
که تو سینه ام نشســـــــــته
بغض من که با تو می مرد
حالا تو گــــلوم شکســــــته

گریه ایــــنجا بی تو تلخـــه
دیگه طاقتـــــم نمــــــــونده
کـــــــسی از تو دفــــتر من
شعر بی تو رو نـــــــخونده

بیا حتِّی یه نفــــــس هــــــم
بهترین ترانـــــــه باشــــــیم
بیا با فــــــــکر غــــــــم هم
گریه رو بــــــهانه باشیــــم

توســــفید دفــــــــتر مــــــن
جای اشـــک تـــــو کتــــــابم
تـــنها عکـــــس آخرینــــــت
بوده تصـــــــویر تـــو خوابم

بی تو با یـــــــاد تو هســـــتم
ای بـــــــهانه ی ســـــــرودن
شـــــــعر دردم و نوشـــــــتم
ای دلـــیل زنــــــده بــــــودن

https://www.academytaraneh.com/3728کپی شد!
888
۸