ســراب

مَنم و یه منظره
توی ، قآبِ پنجَره
بغض سنگین وسکوت
عکسی از ، یه خاطره
من و، یک شب ، یک سَراب
من و، یک جامِ شراب
منم و،عشق و، فریب
تو جهنمی ، غریب
من و،یک شَهر شلوغ
بایه عالمه دُروغ
می دُونی توی دِلم
حتی نیست ،دیگه فُروغ ؟
منم و، دلواپَسی ،
با یه دُنیا بی کسی ،
منم و، یه کهَکشون
یه خرابِ ، بی نِشون
تو دلت میخواد به زُور!
من بشم ، زنده به گُور…؟
**********
مَن مثال زِمزِمه ام ،
یه تَرنُم ، یه صِدام ،
یه صدای گُم شُدم ،
تو هیاهوئی ، شُلوغ .
مَنَم اُون مُسافرم ،
که رِسید، آخَر راه ،
امّا اَز بخت سیاه ،
نَبود اُونجا آشنام !.
**********
مَنَم اُون خسته زِ راه !
که تُوی ، یه شَب سَرد،
مُونده ، اَز اُون ، توی برف
تنها یک رَد ، جای پام !
مَنم اُون کسی که خُوند،
با دِلی خسته زِدَرد …
شده دُنیام ،یه قفس
کُجا ، هستی،.. هَم نفس..
کُجا ، هستی،.. هَم قفس..؟

https://www.academytaraneh.com/3725کپی شد!
689
۵