همکلاسی

همکلاسی! روزگار از من و تو ما رو گرفت

از تو سرمشقای شب مشق الفبا رو گرفت

“بابا آب داد”و گرفت و”بابا نان داد”و گرفت

حتی نامردی نکرد و خودِ بابا رو گرفت

همکلاسی! حسنک غصه داره یه عالمه

که یکی سادگیشو از تو کتابا رو گرفت

پتروسِ قصه خوابش برد، زیر سد شکست و مرد

آخه التهابِ چت قدرت دستا رو گرفت

راستی چوپانِ دروغگو اس ام اس نوشته بود

گفته بود بزغاله مون گله ی گرگا روگرفت

همکلاسی نیمکت خاطره هات یادت نره

گرچه گردِ زندگی تاریخ و امضا رو گرفت

دستی که تاریخ دیروزو تو دفترت نوشت

شایدم یه روز اومد تموم فردا رو گرفت

همکلاسی«تکدرختِ» باغچه ی کبرا شکست

آخرش بزرگ شد و تصمیم کبرا رو گرفت…

https://www.academytaraneh.com/37053کپی شد!
1155
۳۴