زندگی

زندگی

زندگی یعنی یه اجبار واسۀ نفس کشیدن

مجبوری به درکِ احساس ولی احساسو ندیدن


زندگی یعنی یه قانون واسه ابرازِ محبت

زندونی کردن یک روح توی کالبد شقاوت


زندگی یعنی تحمل برای عذاب بودن

هرنفس کشیدنِ ما قدمی واسه نبودن


زندگی یعنی ترحم برای زندگی کردن

آخر عمرِ ما تموم شد واسۀ بندگی کردن

زندگی یعنی یه تبعیض بین داشتن یا نبودن

اگه دستمون خالی شد حق نداریم واسه موندن

https://www.academytaraneh.com/3673کپی شد!
971
۱۲