نیاز

به نام خدا
تکثـــــــــــــــــــیر واژه هامــــی
تواین غــــــــــروب دلــــــــگیر
مرحــــــم غصـــــــــــــــه هامی
تو ایـــــــن  افـــــــــــــکاردرگیر
حصـــــــــــــار ایـــــــــن تن من
به چشــــــــــمای تو بـــــــــسته
شــــــعر و تــــــــــــرانه ی مــن
به شبـــــــــــــهای تو بســــــــته
شبــیه بغـــــــــــــض بـــــــارون
پشـــــــــت درت نشـــــــــــــستم
 اگـه بــــــــه روم وا نـــــــــــــشه
بدون که دل شکســــــــــــــــته م
آینـــــــــــــــــــه ها روشــــــنند
وقتی تو همـــــــــــــــــســـــایمی
تفســـــــــــــــــیر آیــــــــه هامی
تَـــــــهِ یه بوســــــــــــــــــــیدنی
هـــــــزار و یک شـــــــــــــب من
اشـــــــکاتو من نبـــــــــــــــــینم
واژه ی گریــــــــــــــــه ی تـــــو
ببــــین کرده اســــــــــــــــــــیرم
ناز تــــــرانــــــــــــــــــــــه هامی
خیـــــسی ابیـــــــــــــــــــــات من
گلــــبرگ قصـــــــــــــــــــه هامی
شـــــبای خستــــــــــــــــــه ی تن
دستـــــای مــــــــــــــــــرده ی من
بــــــدون تو به  زنـــــــــــــــــــجیر
شـــــعر و ترانـــــــــــــــــــه ی من
تــا اوج مـــــــــــــــــــرگ و تبخیر

ترانه سرا

رشاد عقیلی

www.reshadaghili.blogfa.com

https://www.academytaraneh.com/3639کپی شد!
942
۲۰