مجنون فقط یه لیلی داشت

می خوام برم از پیش ِ تو
برم یه جای دور ِ دور
یه جایی که توحرفاشون
نباشه انقدر حرف ِ زور

می گم ، دوستت دارم ، بفهم
بفهم ، نرو با دیگری
بهم جواب میدی ولی
هرگل وبوی دیگری….

این حرف ِ زور روی دلم
بدجور شده آینه ی دِق
می فهمی چی می گی به من؟
گریه ام رسید به هق وهق….

خدایکی عشق یکی
هوس میشه یکی یکی….
سرمشق درس هر شبت
تکرار کن فقط یکی

مجنون فقط یه لیلی داشت
عشقش دیدی لنگه نداشت؟

مجنون یکی لیلی یکی
خدا یکی عشق یکی

https://www.academytaraneh.com/35745کپی شد!
927
۲۹