دیونه

شده عاشق دل من
دیونه ائیه ، دل من
شده رسوا دل من
خونه بدوشه دل من
عاشقه ، این دیونه
خودش اینومیدونه
توچشات زندگی رو،
چقدرخوب میخونه
اما باز شب شده
وقتِ ، رفتنه
نمی تَونه بِمونه ؟
داره میره ، دیونه
بکجا ؟ نمیدونه !
سرتو بِگردونی ، نمی بِینیش
رفته از قآب چِشات
نَداره ، راه نجات
خودشم خوب میدونه
اینواز زندگی گیج وگُمش ،
چقدرخوب میخونه !؟
آخه اُونه دیونه ،
خودش اینو میدونه !

https://www.academytaraneh.com/3537کپی شد!
621
۵