بغض لحظه ها

به نام خدا
سینه خالی از ترانه  ســـــــت
بغض لحــــــــــــــظه ها همینه
نبــــــــــــــــض آرزو چه بیمار
حجــــــــم غصـــــــه  در کمینه
شانـــــه هام غــــــروب صبحند
لرزش سنــــــــــــگین تقــــــدیر
هضم این دقیــــــــــقه سخــــــته
تَه ِاین عبـــــــــــــــور دلگــــــیر
آینه زنگ خــــــــورده انــــــگار
در پَسِ تــــــــــــــند بــــــاد واژه
می شنــــــــــوم غُـــــــرش بادو
که  پی ســـــــــــــقوط کـــــــاجه
قاب خاطــــــــــــره می لــــــــرزه
پس دیــــــــــــــــوارای خـــــــالی
نامه ها مـــــــــــــچاله گشــــــتند
زیر انگشـــــــــــــــــــتر قــــــالی
کفــــپوش عاطـــــــــــــــفه مرده
هیــــچ کی هم اینو نفـــــــــــهمید
عمـــق یک شـــــــــــکنجه اینجا
به یکی انگــــــــــــــــــاری خندید
به سکوت  یـــــــــــــــــــک بهانه
قسمت میدم که بـــــــــــــــــــرگرد
منو همراه  خـــــــــــــــــــــودت بر
به شبای خالـــــــــــــــــــــی از درد

ترانه سرا رشادعقیلی

www.reshadaghili.blogfa.com

https://www.academytaraneh.com/3531کپی شد!
908
۲۸