…….

غرورت مرگ دنیاته
تو احساسو نمیفهمی
از عطر گل بدت میاد
گل یاسو نمیفهمی

غرورت مرگ دنیاته
من از دنیات بیزارم
تو مغروری و بی رویا
من از رویات بیزارم

تو بارونو نمیدونی
تو با لبخند نمیخوابی
من از تاریکی میترسم
تو تاریکی…نمیتابی

من از دنیات بیزارم
من از رویات بیزارم
من از لحن بد خندت
من از حرفات بیزارم

اگه خوبی اگه زیبا
اگه خوشبختی باهاته
رها کن این غرورو چون
غرورت مرگ دنیاته…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: