نه من

منورد کن ازاین تنهایی وترس من اینجابودنم نابود میشه

شبیه هیچ کس دوست ندارم تموم زندگیم سهم تومیشه

یه حسی دارم این روزا که انگار یه زنجیر بزرگی بسته پامو

گلوم از بغض این روزا گرفته پرازخش کرده این دوری صدامو

منو رد کن از این تنهایی وترس شب ایجا پرازکابوس و درده

من اینجا باهمه دنیا غریبم هوای مردمش سنگیه سرده

من ردکن نرو بی من نگونه نمیتونم خودم رد شم ازاینجا

کمک کن آخرراهه رسیدیم کمک کن از همه رد شم همین جا

منو ردکن ازاین تنهایی وترس بدون توخودم گم میشم اینجا

اگه دستامو تو دستت نگیری منم همرنگ مردم میشم اینجا

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/34352کپی شد!
923
۳۰