یوسف ریگی

                          من شاعر نیستم ترانه نمیگم
                          فقط حرفهامو از ته دلم میگم
                       نمیدونم چه حسی داری به من
                         حرفتو رک بگو ولی کنایه نزن
                        اومدم پیش تو واسه درد و دل
                      خونه م از غمه نه از خشت و گِل
                          دنیای ما خوب و بد زیاد داره
                       یکی مثل تو یکی مثل من اواره
                      نترس نمیخوام بگم همه دردامو
                     تا مجبور بشی پاک کنی اشکامو
                      اه ه ه درد من یکی دو تا نیست
                   از اه کشیدن همیشه میگیرم بیست
                    اه من از دلم میاد دلی که شکسته
                  دلی که با خودش قهره همیشه گرفته
                  چیه خسته شدی؟تازه اول دردام بود
                 ببخش دلت گرفت تازه اول اشکام بود
                    اینا درد بود نگو چی داری میگی
                باشه میگم صبر کن منم یوسف ریگی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: