خدا یکی ، عشق یکی

دست از تو من نمی کِشم
خودت اینو خوب می دونی
دلم روعاشق کردی باز
برای من باز می مونی؟

خدا یکی ، عشق یکی
انقدر نگو یکی یکی….
دلم دوباره می شکنه
با عشقای دروغکی

من از تو دل نمی کَنم
تا دنیا دنیا مال ماس
توروخدا اینو بفهم
خدای من با عاشقاس

https://www.academytaraneh.com/33524کپی شد!
1056
۲۰