حادثه

چقد ذوق کردم که رسوا شدی
گـــــــل نوشکفته تو باغا شدی
با این عینکِ ساده ی عهد بوق
به من گفتی امروز آقـــــا شدی
با اون لحن جذاب و شیرین تــو
تو اون لحظه های پــــراز واهمه
هنوزم نپرسیدم اســـم تـــــورو
سمانه،عسل،زهره یا فاطمه؟!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: