ای دختر رشتی

ای دختر رشتی از سفر برگشتی
با کیف در دستی امید من هستی
ای دختر رشتی
کردی دلم حیرون تو لیلی من مجنون
مهر دلت زندون موندم تو بدبختی
ای دختر رشتی
تو موندی در جونم در دلت مهمونم
از غصه می خونم در عاشقی مستی
ای دختر رشتی
در سبزه ات موندم درددلت خوندم
عکس از رخت بردم کی گفته تو زشتی
ای دختر رشتی
آبی و دریایی در عشق و رویایی
کی گفته هر جایی چشم غمت بستی
ای دختر رشتی
در پل عراقی ها میدان بازی ها
سرور شادی ها می دونم سرگشتی
ای دختر رشتی
میدون شه داری غمگینی در زاری
چرا دلت تنگه از عهد برگشتی
ای دختر رشتی

جاسم ثعلبی ۰۸/۰۳/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3295کپی شد!
4138
۲۹