بهترین قسمت زندگی

تقدیم به همسر عزیزم که بهترین قسمت زندگی ام بوده!

بگو از کدوم سمت شب اومدی
که چشمات فقط روشنایی سرود؟
می دونم که آرامشه این جهان
همیشه تو عمق چشای تو بود!
بگو از کدوم سمت این کوره راه!
بگو از کجای کدوم خاطره؟
تو پیدا شدی تا منه خسته باز
غم تلخ پاییز و یادم بره!

می خوام از تو با تو به فردا برم
به سمت تماشای رویا برم
می خوام از تمام خودم کم بشم
که با تو به دنیای زیبا برم

تویی بهترین قسمت زندگی
تو فیلمه سراسر پر از حادثه
تو سلول تاریک و خاموش من
فقط نور چشمای تو می رسه!
تو دستات و وا می کنی تا منو
از این کفر ممتد نجاتم بدی!
فقط آرزومه که با تو بیام
شاید تو دوباره حیاتم بدی!

می خوام از تو با تو به فردا برم
به سمت تماشای رویا برم
می خوام از تمام خودم کم بشم
که با تو به دنیای زیبا برم
شاهین

https://www.academytaraneh.com/32546کپی شد!
1121
۲۶