ترانه ای برای مادر

موسیقی چشای تو ستاره رو می رقصونه
دامن ماه و می گیره تو آسمون می چرخونه

شب و دوباره می چینه اما نه با رنگ سیاه
خورشیدو مهمون می کنه می نشونه کنار ماه

توخونمی، توجونمی مادر مهربونمی
خدای پر ترانه ای شاعر آسمونمی

آسمونم خالی شده دوباره محتاج توام
تاریکم ومنتظر حضور امواج توام

نقشای تو زندگی یه برای من غزل بکش
کنار تنهایی من یه ذره هم بغل بکش

توخونمی، توجونمی مادر مهربونمی
خدای پر ترانه ای شاعر آسمونمی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: