لـیـلـی قـطـبـی

دوستان گلم ازتون بابت همراهیتون تو کارای قبیلیم واقعا ممنونم ،

اول همین پست عذر خواهی کنم که به دلیل مشکلات شخصی چند روز به سایت دسترسی نداشتم ،

برای همین نظرات شما دوستان رو نتونستم به موقع جواب بدم.

_________________________________________________________

 

شـمـالـی تـرین نقطه ی بـاورم

شده منجمد در خلـیجِ سکــوت

خیالِ تــرانه در ایـن قطبِ سـرد

به قلبم به این کلبه کرده هبوط

 

بـهارِ دلــم بی شکـوفـه شـده

سـرای تنـم لـوتِ ایـران شــده

گـذر کـرده پــاییـــزِ قطـبیِ من

کـه حالا جـوابم زمستان شده

 

درخــتِ تـنـومـنـدِ مـنـطـق چـرا

به خوابِ زمستان فرو خفته ای؟

در این سرزمینِ پر از برف و یخ

فقط با ملائک سخن گفته ای

 

اگــر شـاخـه در آسـمـانـی هـنـوز

بدان ریشه ات مانده در قلبِ خاک

نـظر کن به این خاک و منطق بـگو

کـه من یـا کـه لـیـلـیِ قطبیِ پاک

 

نـکـن گـریـه لـیـلـیِ قـطـبـی من

که احساسِ من یخ زده مثله تو

تـصـور نـکن گـرمیـه عـشـقِ مـن

کـه یــخ میزنـم بـعـدِ تـو نـو به نو

 

نـبـودی نـبـودم ســــزاوارِ نــــــور

تــو بــودی نـبـودم زمـستـانِ تــو

که بودم نبودی به گرمایِ عشق

که شد منجمد این گلستـانِ تـو

 

شـکـسـتـم دوبـاره یـــــخِ واژه را

تــو لـیلی مگو حرفی از عاشقی

مگـو تـا نـریـزد بـه رویِ ســــــرم

دوبـاره یـخ و بـرفی از عـاشقی

 

کنــارِ تـو مـأسـویـم و مـضـطرب

کـنـارِ تـو غـرقِ غـم و غـصـه ام

نشد تـا بیـایـی تـو چندی قدم

بـه کـرسیِ گـرمِ شبِ قصه ام

 

بمان با دلـت در هـمین غـارِ سـرد

کـه من کـوچِ گـرمـا از ایـنجـا کنـم

به مهلایِ واژه به خورشیدِ عشق

ســفـر سـویِ بـانـویِ رویـــا کـنـم

https://www.academytaraneh.com/3208کپی شد!
1089
۲۵