خنده کنی

 

خسته نشی وجودم تحمل کنی اومدم
من تو مسیر بودنم خنده کنی رسیدم

غصه نخور عزیزم من نزدیک طلوعم
پایان من تموم شد من سر خط شروعم

یه بارچشماتو باز و بسته کن تمومه
کنار تو نشستم  دوری دیگه کدومه

غم هاتو بزاررو دوشم خندهاتو تو گوشم
گریه هاتو رو شونم  بیا بشین تو پیشم 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: