بزن تار

به نام خدا
بزن تا رو بزن تار و بزن تار
بزن تا من نوازم سازو گیتار
تو را من می پرستم ای مسافر
مرا هرگز مبر از یاد و خاطر
شب دیدار ما وقتش گذشته
خلاف وعده ات  یادم نرفته
تورادر یاد خود  سرزنده سازم
به حس غربتم پاینده سازم
چرا با من نماندی ای غریبه
دو چشم ناز تو بر من طبیبه
بزن تا رو بزن تار و بزن تار
بزن تا من نوازم سازو گیتار

بزن تا مست دیدار تو گردم

که از دوری تو مدهوش و سردم

**************

ترانه سرا سینا شایان

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: