عنوان عقد صلح

تویی پیروز این میدون دیگه با تو نمی جنگم

شده عنوان عقد صلح همیشه با تو یک رنگم

مهماتی ندارم من سلاحم دست چشماته

بدون تیری به این قلبم سکوت شهر لبهاته

واسه امضای صلحنامه واسه جبران یه فرصت هست

ببین چشمای نازت رو که این قلبو گلوله بست

کمونه دوتا ابروهات مژهاتم مثه تیره

داره قعر دل من رو نشونه باز میگیره

ببین مونده روی قلبم یه عمرزخم زبون تو

دیگه خستم از این تکرار به جون من به جون تو

دیگه تسلیم چشماتم همینجا توی این لحظه

آخه جنگ منو چشمات یه دیوونگیه محضه

توی قلبت اسیرم کن که من درگیرچشماتم

با این زجروشکنجه هات هنوزم من هواخواتم

تمومه عصرفصل ما بذارقصه همین باشه

بیا بشکنیم این مرز اگه دیوارچین باشه

https://www.academytaraneh.com/3136کپی شد!
1109
۴۲