همزاد غم

هنوزم من پر از دردم کی میگه زندگی اینه

میخوام راحت بشم دیگه از این دنیای پر کینه

واسم نایی نمونده و پر از تکرار و تردیدم

چی میشد توی این دنیا یه کم خوشبختی میدیدم

به هر راهی نظر کردم غمی درگیر راهم شد

دو راهی های پی در پی تداوم بخش این غم شد

سکوت نسبتا خیسم گواه زخم چشمامه

من از هر چی که ترسیدم همیشه توی دنیامه

همیشه آرزوم این بود منم مثل همه باشم

اگه این زندگی باشه زیاده تا همینجاشم

ببین چشمای بارونو ، اونم حالم رو فهمیده

اونم از اشک سرشاره ، ازون روز که منو دیده

دیگه ناممکنه واسم تصور کردن شادی

آره ای قلب بی همدم تو با اندوه همزادی…

https://www.academytaraneh.com/31045کپی شد!
803
۵