رومی و زنگی

لحنت پراز خشونت انگار میخوای بجنگی
سراغ گریه رفتی وقتی نبود تفنگی
اشکای مثل تمسا دیدی نداد فریبم
هر لحظه تو یه جوری سیا سپید دورنگی
یه روز عاشقه قلبت روز دیگه بیزاری
تکلیفو روشنش کن یا رومی باش یا زنگی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3093کپی شد!
1168
۲۴