لباس جدیدت مبارک

لباس جدیدت مبارک گلم

منو از تنت دراوردی چه زود

مگه خسته کردم تن نازتو

یا شاید اثر کرده چشم حسود

لباس جدیدت مبارک گلم

منو در اوردی و عریون شدم

لباس دو روزه دلت رو زد و

گذشتی و رفتی و ویرون شدم

چقد بی هوا دل بریدی ازم

چه ساده هوام از سرت پرکشید

چه بانوی عطر تنت هرزه بود

که اینجوری از تار و پودم پرید

.

.

.

لباس جدیدت مبارک گلم

شدی مانکن این شو لعنتی

منم جزو آرشیو رختات شدم

که دیگه ندارن واست قیمتی

https://www.academytaraneh.com/30894کپی شد!
1507
۲۲