جادوی چشمان

به ..نام..خدا..

 

جادوی چشــــــــــــــمای تو

 

هــوش از ســــــــــرم میبره

 

پــــرده هــــــــــــــــای اتاقم

 

ناز تو رو مـــــــی خــــــــره

 

تو قاب پنـــــــــــجره هـــــــا

 

صبح تو بیـــــــدار میشــــــه

 

اقاقیا می دونـــــــــــــــــــــــن

 

بدون تــــــــــــــــــــــو نمیشه

 

ســــکوت التمــــــــــــــــــاسم

 

ببین چـــه زجــــــــــــــر آوره

 

بدون شــــک اســـــــــــــــیرم

 

وقتی نــــگات می گـــــــــــذره

 

شبنم چشمای تــــــــــــــــــو

 

وضوی هـــــــــــــــر شب من

 

پرستش نگـــــــــــــــــــــاهت

 

حــــــــــــــــــــــرارت تب مــن

 

باور فــردای مـــــــــــــــــــــــا

 

چــه مبهمــــــــــــــــــو غریبه

 

بــدون فقــــــــــــــــط  وجودت

 

واسه دلـــــــــــــــــــم طبیــــبه

 

ترانه سرا رشاد عقیلی

www.reshadaghili.blogfa.com

 

https://www.academytaraneh.com/3084کپی شد!
870
۶