ببخش شعرامو

ببین بی تو بازم نفس می کشم

ببین زنده ام بی تو حالم خوشه

هنوز سرخوشم شاعرم عاشقم

خوشی های بی تو منو می کشه

نترس بعد تو بد بشم بد کنم

کمی مونده از دل هنوزم برام

هنوزم می تونم بخندم کمی

زمانی که خیس همه کاغذام

نمی ذارم این دل بهت شک کنه

یا شعرم با احساس تو بد بشه

هنوز زنده ای بین این خاطرات

نمی ذارم از دل کسی رد بشه

نمیشه ازت بگذرم لحظه ای

ببخش شعرامو بی تو غمگین شدن

کمی زندگی سخت شد بعد تو

ببخش واژه هایی که سنگین شدن

۳۱ اردیبهشت ۹۱

https://www.academytaraneh.com/2977کپی شد!
920
۱۸