قلمروهای عشق من

   

به..نام..خدا..

قلمروهای عشـــق من

ببین سرزنده و شادند

اگرچه عاقبـــــــت دانم

به دست تنــــدرو بادند

ببین چون کودکی تنهام

در این افکــــار عریانی

ملایم نیـــــــــــستم امــا

تو در فکر یه طــــوفانی

غـروب آرزوهــــــــــا را

به روی واژه هــــــا دیدم

بدانستم که تقدیـــــــــــرو

ز دست آسمــــــــان چیدم

ببین بشــــــکسته بالم را

صدای کینــــــه ی هجرت

نمانده مرحمـــــــــی دیگر

به جز تابیدن وصــــــــلت

قلم از عشـــــــق کمتر گو

نویس ازکودتــــــــای شب

اگر شادی پســـندت نیست

نویس از غــصه و از تب

به احســـاسم قسم،!خوردم!

ز دست عشـــــق تو سیلی

جزا گر بیشتر هـــــم هست

بزن که عاشقـم..، !لیلی!

ترانه سرا رشاد عقیلی

www.reshadaghili.blogfa.com

https://www.academytaraneh.com/2953کپی شد!
850
۱۸