میدونم دوسم داری

نه تردید نکن تو رفتنت، میدونم دوسم داری
بهم میگی حالت بده،نمیدونی چی کم داری
نترس از جدایی بین ما، نگو از زندگی خسته ای
که شک دارم به این فاصله، امیدوارِاین دلبستگی
چه خوشحال میشم بم بگی، دوسِت دارم بعدش بری
میخندی چه آروم میشم،شروع میشم به این سادگی
میدزدم نگامو از نگات،شاید درد و غم کمتر بشه
برای آخرین حرف به تو،گمونم سکوت بهتر باشه
میدونم میبینم باز تورو، از این فاصله میبوسمت
بدونِ خداحافظ برو، ببخشید خیلی رنجوندمت
نه پایانِ تلخ ِیک درام، نه مجنون مثِ عاشقام
نه فیلمِ،خواهشِ این چشام، این اشکِ رو گونه هام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/29112کپی شد!
894
۷