حضور

وقتی کنارت می شینم دنیابرام جوردیگه س

یه حس مبهم توتنم حتی صدام جوردیگه س

همش میگم یه فرصتی برای زنده بودنم

نگاه منتظربه تو چه کرده باسرودنم!

وقتی که بوی تن من حس میشه توی تن تو

رهاشدن سخته دیگه همینه دوس داشتن تو

توولحظه حضورمی بودن تو یه باوره

دیدن تو برام مثه کلام وحرف آخره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/29060کپی شد!
634
۴