بگو عاشقم میشی

بگو عاشقم میشی

انقدره  نازی که آینه جلو چشـــمات  کم میاره

تو  شبیه  عشـقی  اما  خوشــگلی  مثه  ستاره

بیا  با  عطر تن  تـو زنده شــم  تو بوی  یاسی

ناز  مهربون مـن  فرشـته ای  و مثـه  الماسی

کیش وماتم کـردی اما گفته بـودی که میـبازی

اونجوری نگام نکن میـره دلم وای توچه نازی

بگو عاشــقم  میشـی  که خنجر عشــق تو تیزه

دیونم  کردی   ستونای  دلم  امشب   می ریزه

انقدره  نازی  فرشـــته  خوبیشـو از تو میگیره

همین  الان  بگو عاشـقم  میشی  که  فردا دیره

همین  الان  بـگو  دیــوونم  نکن  چرا  نشستی

اگه  تو بخوای دلو در میارم  می دم  دو دستی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/27867کپی شد!
1119
۱۰