تقویم

تقویم

نگاه کن به خودت بازم

به اون عکسای رو دیوار

دارم میــرم نمی بیــنی

منه افسـرده ی سربار

دیگه نیستم روی دوشت

می تونی که رها باشی

دارم میــرم نمی تـونم

ببیــنم که جـدا باشی

چقد سخته برام این روز

مثه سـایه ازت رد شم

داره می بـاره این اشکام

نمی خواستم که من بد شم

توی تـقــویم این قلــبم

نمیشه این روزا تکرار

می دونی عاشقت بودم

میدونم که هستی بیزار

نگاه کن به خودت بازم

به اون عکسای رو دیوار

دارم میــرم نمی بیــنی

منه افسـرده ی سربار

یه کم حس کن نبودم رو

یه دنیا عاشـقت بودم

ندیدی و نفهمــیدی

منم که قسمتت بودم

چقد سخته برام این روز

مثه سایه ازت رد شم

داره می باره این اشکام

نمی خواستم که من بد شم

توی تقویم این قلبم

نمیشه این روزا تکرار

می دونی عاشقت بودم

میدونم که هستی بیزار

 

 

https://www.academytaraneh.com/27750کپی شد!
848
۸