پشت هر لبخند درده

میدونم دست تقدیره اگه ازهم جدا موندیم

یه وقتایی جدا بودیم ولی تنها نمی موندیم

چقدسخته ولی زیباست منوتو پشت این قابیم

منوتوتواتاق هم ولی باهم نمی خوابیم

چقدمحو تماشاتم عذابم میده این دیوار

شباوقتی که خوابیدم بیاوعکستوبردار

حالاکه تاابددوریم تب این دردو طااقت کن

دارم ازجون می بخشم توباگریه سخاوت کن

نگوتنهایی یک درده خداهم مثل ما تنهاست

همیشه پشت هرلبخند پراز درده ولی زیباست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: