مقایسه

گوشه خیابونا قدم زدن

مرگ لحظه تو یه چشم بهم زدن

یه لباس کهنه تن مریض

دل به تنهاییو بغض شب زدن

بازی بچه ها تو پس کوچه ها

داد گربه ها رو بوم خونه ها

پُرِ دلهره پُر از شکُ سکوت

زندگیو قصه بودو نبود

قهوه داغ یه عطر ناب ناب

انگاری غصه یه عمره شده خواب

خنده های از ته دل یه نفس

مثل رفتن پرنده از قفس

کوک گیتارو یه ریتم دل نشین

لحظه ها مثل عسل نرمُ شیرین

خالی از دلهره شکُ سکوت

زندگیو قصه بودو نبود

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2720کپی شد!
942
۱۱