جدولبندی و تقطیع به ارکان

تقطیع هجاها با نشانگر از سمت راست خوانده شود

کوتاهU

بلند_

کشیده_U

یک هجائی

الف).فع _

ب). دوهجائی

۱.فعل_U

۲.فع لن_ _

ج)سه هجائی

۱.فعلن_ _

۲.فاعلن_U_

۳.فعولن_ _ U

۴.مفعولن_ _ _

۵.مفعول_ _ U

ج)چهار هجائی

۱.فاعلاتن_  _U_

۲.فاعلاتU_U_

۳.فعلاتن_ _ UU

۴.فعلات UU_ U

۵.مفاعیلن_ _ _U

۶.مفاعلن_U_U

۷.مستفعلن_U_ _

۸.مستفعلU U _ _

۹.مفتعلن_ U U _

د)پنج هجائی ها

۱.مستفعلاتن_ _U_ _

۲.متفاعلن_UU_U

الف)ارکانی که در اغازو میان مصراع می اید    (تقطیع ها با هجا از سمت راست خوانده شود      

۱. فاعلاتن _ _ U _

۲.فاعلن_ U _

۳.مفاعیلن _ _ _U

۴.فعولن_ _ U

۵.مستفعلن_ U_ _

۶.مفعولن_ _ _

۷.فعلاتن_ _ UU

۸.فعلن_ UU

۹.مفاعلن_U_U

۱۰. مفتعلن_UU_

ب)ارکان غیر پایانی که درپایان مصراع قرار نمیگیرد

۱.فاعلات U_U_

۲.فعلات UU_U

۳مفاعیلU_ _U

۴.متفعلUU_ _

۵.مفعولU_ _

۶.مفاعلUU_U

ج)ارکان پایانی که فقط در پایان مصراع می ایند

۱.فعل_U

۲.فع _

https://www.academytaraneh.com/2713کپی شد!
2980
۷