شونه

شونه

میذارم سر روی شونت به امید  یه بیداری

میذارم تا بشه عادت واسه شبهای  تکراری

می دونم  شونه های تو  واسه ی  این دلم امنه

می خوام حتی اگه مردم یادت باشه همین صحنه

که من واسه ی چشمای  تو تر کردم همه تن رو

به شوق همین احساس  نمی خوابم همه شب رو

اگه من واسه ی شونت  همه  دنیامو میذارم

می تونم عاشقت باشم میدونی که دوست دارم

https://www.academytaraneh.com/27065کپی شد!
866
۱۲