بخند با صدای من

بخند با صدای من
صدای تو زنگ غمه
تو زندگیت زمزمه کن
ترانه ای رو باهمه

بخونو با صدات بگو
بگو که دست سرنوت
همیشه از پیرهن گل
گلو گلو غزل نوشت

بزن به ساز عاشقی
بزن به کام هردومون
بزن که فرصتم کمه
یادت نره غزل بخون

همین که تنها میشینم
از باغ شب گل بچینم
کنار حس من بشین
تا خند هاتو ببینم

بخند با صدای من
صدای تو زنگ غمه
تو زندگیت زمزمه کن
ترانه ای رو با همه

https://www.academytaraneh.com/2680کپی شد!
1905
۱۲۱